شرکت کیمیا طب

آقای الوان پور-بوشهر- خیابان امام خمینی- خیابان سنگی- روبروی بانک کشاورزی- ساختمان بیات- پاساژ بیات- کد پستی: 7514734888 تلفن: 5-5564134-0771 فکس: 3536825-0771