شرکت تجهیزات آزمایشگاهی کامیار

آقای توکلی-شهر کرد- خیابان 12 محرم شمالی - کدپستی 8816773459 تلفن: 2252939-0381