شرکت ایران شیمی

آقای شالباف اهواز-خیابان وکیلی -نبش سی متری-ساختمان پزشکان طبقه اول-واحد 1 تلفن:0612222272

شرکت تجهیزات آزمایشگاهی شمیل

آقای شمیل- اهواز - خیابان طالقانی-  بین حافظ و سعدی- مقابل بانک ملت تلفن: 10-2230409-0611

شرکت پگاه

آقای طاهری- دزفول- خیابان شریعتی- جنب بانک تجارت- داخل کوچه- پلاک 15 تلفن: 2235791-0641

فروشگاه هدایت

آقای آقامیری دزفول- خیابان امام خمینی جنوبی- روبروی کوچه بانک ملی - فروشگاه هدایت تلفن: 2226144-0641 فکس: 2246796-0641

شرکت کانون طب

 آقای عزیزالله شمیل- اهواز-خیابان طالقانی.خیابان مسلم بین طالقانی و وکیلی(بین عطاردوفیلی) پلاک 129 تلفن:2216410-0611        0611-2228836

موسسه پزشکی امید

 آقای شالباف- اهواز- خیابان طالقانی- خیابان مسلم- نبش کوچه عطارد تلفن: 2215015-0611         0611-2218146

شرکت کیمیا گستر

آقای مجید شیرالی- اهواز- خیابان طالقانی- نبش سعدی- ساختمان پارس- طبقه 2 تلفن: 2230407-0611

شرکت کیمیا گستر

شرکت کیمیا گستر -آقای مجید شیرالی-اهواز- خیابان طالقانی- نبش سعدی- ساختمان پارس- طبقه 2 تلفن: 2230407-0611

موسسه پزشکی امید

موسسه پزشکی امید -آقای شالباف-اهواز- خیابان طالقانی- خیابان مسلم- نبش کوچه عطارد تلفن: 2215015-0611         0611-2218146

شرکت کیمیا لابور

شرکت کیمیا لابور -آقای علوی-اهواز - خیابان مسلم- نبش فیلی- پلاک 129- طبقه 2 تلفن: 2222699-0611         0611-2214953

تجهیزات آزمایشگاهی شمیل

تجهیزات آزمایشگاهی شمیل -آقای شمیل-اهواز- خیابان طالقانی- بین حافظ و سعدی- مقابل بانک ملت- ساختمان نگارستان تلفن: 10-2230409-0611

فروشگاه هدایت

فروشگاه هدایت -آقای آقامیری-دزفول- خیابان امام خمینی جنوبی- روبروی کوچه بانک ملی - فروشگاه هدایت تلفن: 2226144-0641 فکس: 2246796-0641

شرکت پگاه

شرکت پگاه -آقای طاهری-دزفول- خیابان شریعتی- جنب بانک تجارت- داخل کوچه- پلاک 15 تلفن: 2235791-0641