شرکت زنجان فرید

آقای گرانمایه-زنجان- خیابان امام - کوچه خلیل نوروزی - ساختمان فجر- شرکت زنجان فرید تلفن : 3231981-0241