شرکت رضا طب

آقای عموزاده- سمنان- چهارراه فلسطین- جنب املاک بوستان تلفن:3329920-0231

شرکت پیراطب گستر

آقای دکتر اعتدال-شاهرود- خیابان ساحل شمالی- مقابل میدان قیام- مجتمع کاخ- واحد 1 تلفن: 2243161-0273         0273-2225026