شرکت آز طب تشخیص

آقای درویشی-کردستان- خیابان کشاورز- کوچه سوسن- پلاک 40 تلفن: 7-3228916-0871