شرکت نیک طب ماهان

 آقای حاج غنی کرمان-ابتدای خیابان سپه -جنب مجتمع پزشکی سپه تلفن:03432265778

پخش فرآورده های پزشکی سیرجان

آقای آزادیخواه -سیرجان- خیابان ولیعصر- جنب دبیرستان تربیت تلفن: 9-3233017-0345

شرکت پزشکی پاستور

آقای ناطقی- رفسنجان- تلفن: 5225991-0391

شرکت ایلیا طب

آقای شاه محمدی -کرمان-بلوار جمهوری اسلامی- چهارراه شفا- بلوار فارابی- فارابی 5- طبقه فوقانی رستوران ایتالیایی تلفن: 2446601-0341      فکس: 2439180-0341

شرکت لوازم پزشکی شفا

آقای حصیبی -کرمان- خیابان شریعتی- کوچه شماره 2- وسط کوچه تلفن: 2225660-0341        0341-2234950 فکس: 2234950-0341

شرکت لوازم پزشکی شفا

شرکت لوازم پزشکی شفا -آقای حصیبی-کرمان- خیابان شریعتی- کوچه شماره 2- وسط کوچه تلفن: 2225660-0341        0341-2234950 فکس: 2234950-0341

شرکت ایلیا طب

آقای شاه محمدی-کرمان-بلوار جمهوری اسلامی- چهارراه شفا- بلوار فارابی- فارابی 5- طبقه فوقانی رستوران ایتالیایی تلفن: 2446601-0341 فکس: 2439180-0341

شرکت پزشکی پاستور

شرکت پزشکی پاستور -آقای ناطقی-رفسنجان- تلفن: 5225991-0391

پخش فرآورده های پزشکی سیرجان

پخش فرآورده های پزشکی سیرجان -آقای آزادیخواه-سیرجان- خیابان ولیعصر- جنب دبیرستان تربیت تلفن: 9-3233017-0345