شرکت سلوک طب

آقای دولتشاهی-کرمانشاه- میدان مصدق -خیابان سنگر- نبش کوچه سهیلی- کد پستی: 33391-67137 تلفن: 7299332-0831         0831-7273262

شرکت شیمی گستر

آقای ناصح-کرمانشاه- 4 متری مطهری غربی- روبروی بانک مسکن تلفن: 7270633-0831