شرکت تجهیزات آزمایشگاهی عبداللهیان

 آقای عبداللهیان-- اراک- خیابان امام - ابتدای خیابان ارشاد- کد پستی: 3814946879 تلفن: 2217543-0861

شرکت پویا اراک

 آقای مرادی -اراک- میدان سرداران- خیابان شیخ فضل الله نوری- روبروی خانه کارگر تلفن: 2248411-0861        0861-2220252