شرکت سینا طب

آقای جدی-کاشان- خیابان شهید بهشتی- جنب داروخانه طبسی- سینا طب تلفن:4446779-0361

شرکت پارس کالای پزشکی

آقای مشتاقی-کاشان- خیابان شهید رجایی- پاساژ امیرکبیر تلفن: 4444342-0361