شرکت پگاه

آقای طاهری- دزفول- خیابان شریعتی- جنب بانک تجارت- داخل کوچه- پلاک 15 تلفن: 2235791-0641

فروشگاه هدایت

آقای آقامیری دزفول- خیابان امام خمینی جنوبی- روبروی کوچه بانک ملی - فروشگاه هدایت تلفن: 2226144-0641 فکس: 2246796-0641