شرکت بهار ستوده قائم

 آقای شیرزاد- قائمشهر- خیابان ساری- کوی شهید قنبری- پلاک 18 تلفن: 2228828-0123

شرکت آرش الکترو شیمی

آقای شجاعی- قائمشهر- خیابان ساری- روبروی اداره برق تلفن: 3270808-0123        0123-3270646        0123-3233003

شرکت قائم آزما

آقای شاه بابایی- قائمشهر- میدان امام- خیابان بابل- خیابان شهید گلایلی- پشت مخابرات      تلفن: 2242403-0123