شرکت طب آزمای بیهق

آقای شیرازی- سبزوار- میدان آل احمد- خیابان 24 متری انقلاب غربی تلفن:2646710-0571