محیط کشت بافرد پپتون واتر Buffered Peptone Water

محیط کشت بافرد پپتون واتر Buffered Peptone Water (Eur.pharm)

محیط کشت بروسلا مدیوم بیس Brucella Medium Base

محیط کشت بروسلا براث Brucella Broth (ALBIMI)

محیط کشت بریلیانت گرین بایل 2 درصد براث Brilliant Green Bile 2% Broth

محیط کشت بریلیانت گرین آگار Brilliant Green Agar (BGA)

محیط کشت برین هارت اینفوشن براث Brain Heart Infusion Broth (BHI Broth)

محیط کشت برین هارت اینفوژن آگار Brain Heart Infusion Agar (BHI Agar)

محیط کشت بولتون انریچمنت براث بیس Bolton Entrichment Broth Base

محیط کشت بلاد آگار بیس Blood Agar Base

محیط کشت بلاد آگار بیس Blood Agar Base No.2

محیط کشت بلاد آگار بیس )کلمبیا( Blood Agar Base (Columbia)

محیط کشت بایل اسکولین مودیفاید آگار Bile Esculin Modified Agar

محیط کشت بایل اسکولین آزاید آگار Bile Esculin Azide Agar

محیط کشت بیرنس کاستمیک دایلوئنت Beerens Cosmetic Diluent

محیط کشت بت براث BAT Broth

محیط کشت بت براث BAT Broth

محیط کشت بَت آگار BAT Agar

محیط کشت باسیلیوس سیریوس سلکتیو آگار Bacillus Cereus Selective Agar

محیط کشت باسیلیوس سیریوس آگار Bacillus cereus Agar