محیط کشت لایزین آیرون آگار Lysine Iron Agar (LIA)

محیط کشت ال پی تی دیلوشن براث LPT Dilution Broth

محیط کشت لیستریا اینریچمنت براث لو آکریفلاوین Listeria Enrichment Broth Low Acriflavine

محیط کشت اینریچمنت براث بیث Listeria Enrichment Broth Base (UVM)

محیط کشت لیستریا اینریچمنت براث بیث )لووت( Listeria Enrichment Broth Base (Lovett)

محیط کشت اینریچمنت براث بیث )فریسر( Listeria Enrichment Broth Base (Fraser)

محیط کشت لیبرمیستر و برانی آگار Liebermeister and Braveny Agar

محیط کشت لیتین مودیفاید براث Letheen Modified Broth

محیط کشت لیتین مودیفاید آگار Letheen Modified Agar

محیط کشت لیتین براث Letheen Broth

محیط کشت لیتین آگار Letheen Agar

محیط کشت لژیونلا بی سی وای ای آگار بیس Legionella BCYE Agar Base

محیط کشت ال بی براث LB Broth

محیط کشت ال بی براث )میلر( LB Broth (Miller)

محیط کشت ال بی براث )لنوکس( LB Broth (Lennox)

محیط کشت ال بی آگار )میلر( LB Agar (Miller)

محیط کشت الکتوز سولفیت براث بیث Lactose Sulfite Broth Base

محیط کشت الکتوز نئوترالیزینگ براث Lactose Neutralizing Broth

محیط کشت الکتوز ژالتین مدیوم Lactose Gelatin Medium

محیط کشت الکتوز براث Lactose Broth