محیط کشت مولر کافمن تتراتیونات براث بیس Muller Kauffman Tetrathionate Broth Base

محیط کشت مولر هینتون براث Muller-Hinton Broth

محیط کشت مولر هینتون آگار Muller-Hinton Agar

محیط کشت ام تریپتیک گلوکز یست براث m-Tryptic Glucose Yeast Broth

محیط کشت اِم اِس ای آگار MSE Agar

محیط کشت ام آر اس براث MRS Broth

محیط کشت ام آر اس آگار MRS Agar

محیط کشت موتیلیتی نیترات مدیوم Motility Nitrate Medium

محیط کشت موتیلیتی ایندل ارنیتین فلوید مدیوم Motility Indol Ornithine Fluid Medium (MIO)

محیط کشت مودیفاید لوریل سولفیِت تریپتوز براث بیس Modified Lauryl Sulfate Tryptose (mLST) Broth Base محیط کشت اینتروباکتر ساکازاکی ایزولاسیون آگار Enterobacter Sakazakii Isolation Agar (ESIA)

محیط کشت ام لوریل سولفات آگار m-Lauryl Sulfate Agar

محیط کشت مینرال مودیفاید گلوتامیت مدیوم بیس Mineral Modified Glutamate Medium Base

محیط کشت مینرال مودیفاید گلوتامیت آگار بیس Mineral Modified Glutamate Agar Base

محیط کشت میکروبیال کانتنت تست آگار Microbial Content Test Agar

محیط کشت ام گرین براث m-Green Broth

محیط کشت ام گرین آگار m-Green Agar

محیط کشت ام فیکال کلیفرم آگار m-Faecal Coliform Agar (M-FC Agar)

محیط کشت متیل رد وُگس پروسکائر سالین براث Methyl Red Voges Proskauer Saline Broth

محیط کشت متیل رد وگس پروسکائر براث Methyl Red Voges Proskauer Broth (MRVP)

محیط کشت اِم- اندو براث m-Endo Broth (Membrane Filter)