محیط کشت تریپتوز سولفیت سایکلوسرین آگار Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC Agar)

محیط کشت تریپتوز فسفات براث Tryptose Phosphate Broth

محیط کشت تریپتوز لوریل سولفِیت مانیتول تریپتوفان براث Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth

محیط کشت تریپتوز لوریل سولفات براث Tryptose Lauryl Sulfate Broth

محیط کشت تریپتوز بیوتن آگار و براث Tryptose (Biotone) Agar (TA) Tryptose (Biotone) Broth (TB)

محیط کشت تریپتوفان براث Tryptophan Broth

تریپتون واتر )پپتون واتر( Water (peptone water) Tryptone

محیط کشت تریپتون تریپتوفان مدیوم Tryptone Tryptophan Medium

محیط کشت تریپتون سولفیت نئومایسین آگار Tryptone Sulfite Neomycin Agar (TSN Agar)

محیط کشت تریپتون گلوکز اکسترکت آگار Tryptone Glucose Extract Agar (TGE Agar)

محیط کشت تریپتون بایل گلوکُرونیک آگار Tryptone Bile Glucuronic Agar (TBX AGAR)

محیط کشت تریپتون بایل آگار Tryptone Bile Agar

محیط کشت تریپتیک سوی براث مودیفاید Tryptic Soy Broth Modified

محیط کشت تریپتیک سوی براث ایرِیدی اِیتد Tryptic Soy Broth Irradiated

محیط کشت تریپتیک سوی براث Tryptic Soy Broth (TSB) (Eur,pharm)

محیط کشت تریپتیک سوی آگار Tryptic Soy Agar (TSA) (Eur.pharmo)

محیط کشت تریپتیک گلوکز اکسترکت آگار Tryptic Glucose Extract Agar

محیط کشت تریپتیک سوی براث بدون دکستروز Tryptic Soy Broth without Dextrose (TSB)

تریپل شوگر آیرون آگار Triple Sugar Iron Agar

محیط کشت تاد هویت براث Todd-hewitt Broth