مکمل انتخابی یرسینیا Yersinia Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی وی سی اِن تی VCNT Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی وی سی اِی تی VCAT Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی سدیم دی سولفیت برای باکتریالوژی Sodium Disulfite (Sodium meta-bisulfite) for bacteriology (LYO)

مکمل انتخابی سدیم دی سولفیت برای باکتریالوژی Sodium Disulfite (Sodium meta-bisulfite) for bacteriology (CASE)

مکمل مکمل انتخابی پلی مایکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی پلی مایکسین بی سولفات Polymyxin B Sulfate Selective Supplement (CASE)

مکمل انتخابی پالکام آگار Palcam Agar Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی پالکام آگار Palcam Agar Selective Supplement (CASE)

مکمل انتخابی اکسی تتراسایکلین Oxytetracycline Selective Supplement (CASE)

مکمل انتخابی آکسفورد آگار Oxferel Agar Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی نووبایسین ) 02 میلی گرم( Novobiocin Selective Supplement (20 mg)( LYO)

مکمل انتخابی نووبایسین ) 01 میلی گرم( Novobiocin Selective Supplement (10 mg)( LYO)

مکمل انتخابی اسید نالیدیکسیک Nalidixic Acid Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی اسید نالیدیکسیک Nalidixic Acid Selective Supplement (CASE)

مکمل انتخابی فلورسانس ام یو جی MUG Fluorescent Supplement (LYO)

مکمل انتخابی ام سی پی M-CP Selective Supplement (LYO)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی ثانویه ) UVM II ) Listeria Selective Supplement for Secondary enrichment (UVM II/Fraser)(LYO)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی ثانویه ) UVM II ) Listeria Selective Supplement for Secondary enrichment (UVM II/Fraser)(CASE)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی اولیه ) UVM I ) Listeria Selective Supplement for primary enrichment (UVM I)( LYO)