مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی ثانویه ) UVM II ) Listeria Selective Supplement for Secondary enrichment (UVM II/Fraser)(LYO)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی ثانویه ) UVM II ) Listeria Selective Supplement for Secondary enrichment (UVM II/Fraser)(CASE)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی اولیه ) UVM I ) Listeria Selective Supplement for primary enrichment (UVM I)( LYO)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی اولیه ) Half Fraser 055 میلی لیتر ) Listeria Selective Supplement for primary enrichment (Half Fraser)500 mL

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی اولیه ) Half Fraser 222 میلی لیتر ) Listeria Selective Supplement for primary enrichment (Half Fraser)225 mL

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی )براساس استانداردهای FDA و IDF/FIL ) Listeria Selective Supplement for Enrichment (FDA and IDF/ FIL) (LYO)

مکمل انتخابی لیستریا برای غنی سازی )براساس استانداردهای FDA و IDF/FIL ) Listeria Selective Supplement for Enrichment (FDA and IDF/ FIL) (CASE)

مکمل انتخابی لژیونلا جی وی پی سی Legionella GVPC Selective Supplement (LYO)

مکمل رشد لژونلا بی سی وای ای بدون سیستئین Legionella BCYE w/o Cysteine NO Growth Supplement (LYO)

مکمل رشد لژونلا بی سی وای ای Legionella BCYE Growth Supplement (LYO)